top of page
PSX_20230909_095933.jpg

Purple Clouds

ผ้าไหมมัดหมี่ชุด หมากจับหว่าน สีม่วง

107

เรื่องราวเริ่มต้นในปีที่ 7 แห่งรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นปีพ.ศ 2459 หรือ 1916

ในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและยังชีพอยู่ได้ ราษฎรสามารถผลิตสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันใช้เองในครัวเรือน

"ผู้หญิงเริ่มไว้ผมยาวและนุ่งผ้าซิ่น"

ปี

silk product