Search Results

พบ 936 รายการสำหรับ ""

สินค้า (865)

ดูทั้งหมด

โพสต์ในบล็อก (21)

  • แจ้งปรับราคาสินค้าฉัตรทองในปี 2022

    จดหมายแจ้งปรับราคาสินค้า เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด ขอแสดงความห่วงใยและปรารถนาดีมายังลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากสถานการณ์ covid-19 ตั้งแต่เริ่มผลิตผ้าไหมในปี ค.ศ. 1916 เราได้ติดตามสถานการณ์ราคาเส้นไหม รวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด และ พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการกับต้นทุนที่สูงขึ้นมาโดยตลอด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม 5 ปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเป็นประวัติการณ์ เมื่อมีผลกระทบจนบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำการคำนวณราคาต้นทุนรวมขึ้นใหม่ ทำให้รู้ว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วในการปรับราคาสินค้าครั้งใหญ่เพื่อให้สมดุลกับต้นทุนการผลิต คุณภาพ และ คุณค่าของสินค้า โดยการปรับเปลี่ยนราคาจะเริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด จะปรับราคาสินค้าในกลุ่มผ้าไหมทอมือสำหรับตัดเสื้อผ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 30 -35% และสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 30 - 50% การที่ทุกท่านได้สวมใส่ผ้าไหมทอมือ ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยในการทำให้ช่างทอผ้าฝีมือสามารถสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยทอมือจากอ.ปักธงชัย ให้ยังคงอยู่ คู่บ้าน คู่เมือง ต่อไป บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์ของวิกฤติการณ์โควิด-19 จะทรงตัวและดีขึ้นเป็นลำดับ บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของฉัตนทองไหมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด

  • แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

    เว็บไซต์ www.chattongthaisilk.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 1. เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย 2. เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน 3. เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ โปรแกรม แอนติไวรัส Clamav Version:097 โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก สัปดาห์ 4. เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 5. เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ุ6. เราได้ใช้ระบบFirewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ โปรแกรม Clamav Version 0.97 7. เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ 8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ chattong@gmail.com หรือ โทร 044-284465

  • การระงับข้อพิพาท

    1. ข้อจำกัดความรับผิด ทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆรวมถึงความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจงโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาอาการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรากล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่สามใดๆหรือข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมาจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสียเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้าความไม่ถูกต้องความผิดพลาดหรือการกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆรวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆของทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท www.chattongthaisilk.com จำกัดเท่านั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า 2.การชดเชยค่าเสียหาย ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายและผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคนผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตสินค้าบริษัทสาขาบริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย 3.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่าทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเองการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนกรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ 4.การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด ทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิดเป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า 5.การใช้งานอันไม่เหมาะสม คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมายข่มขู่รังควานเจตนาทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาทหยาบคายคุกคามมุ่งร้ายลามกอนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศก้าวร้าวทำให้ผู้อื่นไม่พอใจดูหมิ่นศาสนารวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความรวมถึงรูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้นและ ทางเว็ปไซต์www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่สามใดๆก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามทีคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็ปไซต์ www.chattongthaisilk.com หรือบุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.chattongthaisilk.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน www.chattongthaisilk.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมwww.chattongthaisilk.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังwww.chattongthaisilk.com ได้ 3 ช่องทางคือ ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าห