นโยบายเกี่ยวกับ การใช้ E-mail

 

1. การขออนุญาติเก็บอีเมลล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทเช่น การแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า Policy เรื่องของ E-Mail การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆรวมทั้งประกาศต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้นโดยทั้งนี้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์และ/หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหา การสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน 2. การขออนุญาติยกเลิกการรับข่าวสาร หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารกรุณาแจ้ง chattong@gmail.com หรือกรอกข้อมูลความต้องการข้างล่าง